2010/01/13

on peri-urban landscapes

Gisle and Magdalena have contributed with an article, Om framtidens landskap (On future landscapes), in the publication Landet utanför edited by Carola Wingren and published by the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry (KSLA).
Landet utanför contains articles by among others Gunilla Kindstrand and Mustafa Can; journalists, writers, landscape architects, planners and it is downloadable here (it's all in swedish).

Professor Carola Wingren writes in the foreword:
Några som också uppehåller sig vid det skånska landskapet, och som givit förslag på hur planeringen av det ska gå till i en framtid, är Magdalena Haggärde och Gisle Løkken, två arkitekter verksamma vid arkitektkontoret 70°N arkitektur i Tromsö. Deras vinnande förslag i RealDanias tävling om Öresundsvisioner 2040 som gick av stapeln 2008, antyder tillvägagångssätt som är mer öppna än dagens planeringsmetoder. Deras idéer om en ny planering möter på många sätt de värden som Mattias Qviströms forskning lyfter fram, med komplexa landskap fyllda inte bara av bostadsbebyggelse eller jordbruksaktivitet utan landskap fyllda av en biotopliknande mångfald och där territoriella gränser inte är de exakta värden som olika företeelser har att anpassa sig till. Haggärdes och Løkkens förslag Mosaïc, upprättat i samarbete med Dahl & Uhre arkitekter samt två handfull gäster och forskare, bygger bland annat på Deleuzes och Guattaris texter där de liknar området mellan den typiska staden och den typiska landsbygden vid en ”folding” eller ett veck fullt av möjligheter, där allt kan hända. Haggärdes och Løkkens planeringstankar är i vissa avseenden lika de tankar som Tomas Germundsson och jag själv utvecklar i vår artikel om en planering baserad på andra begrepp än gräns och territorium, där vi istället föreslår en planering grundad på begrepp som förloppslandskap, handlingslandskap och värdelandskap. Förloppslandskapet, ett begrepp som myntades av kulturgeografen Torsten Hägerstrand, innefattar det föränderliga landskapet över tid som beskrivs i flera av de tidigare artiklarna. Det är på sätt och vis en vägran till förenkling som griper tag i det Haggärde och Løkken skriver, när de betonar vikten av att arbeta med komplexiteten istället för att förenkla.

No comments: