2009/07/07

Plan

In the magazine Plan #3-4 several projects and processes where D&U and 70°N been involved are mentioned as examples of more experimental and 'spectacular' planning. John Pløger refers to the Game of Tromsø and the Year of Urban Development, as well as our article Openness and Experiment, in his article Ambivalens og etos - forskjeller og likheter i byplanlegging i Norge og Danmark.

Hanne Bertnes and Aasne Haug uses the Nordhavnen competition as a case in the article Et møte med dansk planmiljø:
"Hvordan sikres intensjonene i en god plan? Er det i styrkeforholdet mellom offentlig ansvarlighet og private investorer man finner svaret, eller er det mer i prosessen og mindre i selve svaret? De tre vinnerne etter første runde i Nordhavnen hadde ulike svar på akkurat dette. Mens de to danske prosjektene la opp til en "tradisjonell" planstrategi der planen definerer de fysiske strukturer, satset det norske vinnerbidraget på en prosessbasert planstrategi, der viktige offentlige strukturer defineres, men der fremtidens fysiske omgivelser defineres suksessivt med utviklingen. Denne tankemåten erkjenner at vi ikke vet hva fremtidens samfunn trenger, men er samtidig mer krevende for planleggere og utviklere som ønsker forutsigbarhet."

"How to secure the intentions of a good plan?
The three winning concepts in the Nordhavnen competition had different answers to this question. While both the danish projects presented a 'traditional' planning strategy where the plan defines the physical structures, the norwegian winning proposal went for a process based planning strategy, where important public structures are defined, but where the physical surroundings of the future are defined successively with the development. This thinking recognizes that we do not know what tomorrow's society needs, but is at the same time more challenging for planners and developers who wish predictability."

No comments: